Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OFERTY DO 19 marca 2019 r.

WYMIAR ETATU 1/2 STANOWISKA 2 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

młodszy inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stargardzie ul. Skarbowa 1 73-110 Stargard

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Stargard

ADRES URZĘDU:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie 
ul. Skarbowa 1 
73-110 Stargard 

WARUNKI PRACY

- praca biurowa, na terenie urzędu i poza jego siedzibą, pomieszczenia biurowe usytuowane na II piętrze w budynku z windą, bariery architektoniczne: drzwi o nieodpowiedniej szerokości, toaleta dla osób niepełnosprawnych w drugim skrzydle budynku na parterze. Stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych, poruszających się na wózkach. 
- praca z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych 

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z przepisów Prawa budowlanego
 • przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych w zakresie kompetencji organu nadzoru budowlanego
 • prowadzenie kontroli budów, użytkowanych obiektów budowlanych i robót budowlanych w toku prowadzonych postępowań administracyjnych i czynności kontrolnych w ramach kompetencji organu
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji wymaganych przepisami
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Stargardzie

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • staż pracy: 5 lat
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • znajomość w stopniu podstawowym ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość programów MS Word oraz MS Exel
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe o profilu budowlanym lub pokrewnym
 • doświadczenie zawodowe: w pracy w administracji
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19 marca 2019 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie 
  ul. Skarbowa 1 
  73-110 Stargard 
  pokój 203/sekretariat inspektoratu/II piętro 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stargardzie ul. Skarbowa 1 73-110 Stargard tel. 91 480 48 29
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Dominika Janicka - Stępień tel. 91 480 48 27
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie ul. Skarbowa 1 73-110 Stargard
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
 

INNE INFORMACJE:

 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE Z DOPISKIEM "Nabór na stanowisko młodszego inspektora nadzoru budowlanego". Należy przedłożyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia budowlane. 
Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. 
Kandydaci, którzy zakwalifikują się do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni telefonicznie. Brak informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. 
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w ciągu 14 dni od zakończenia naboru. 
Dokumenty, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu, winny zawierać datę oraz czytelny, własnoręczny podpis kandydata. 
List motywacyjny powinien być napisany własnoręcznie. 

Dopuszcza się możliwość zatrudnienia w wymiarze większym niż 1/2 etatu. 

Godziny pracy urzędu 7 : 30 - 15 : 30 
Kontakt w sprawie naboru: (91) 480-48-29 Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Turska 06-03-2019 12:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Elżbieta Turska 06-03-2019 12:31